بخش ها

دامنه ملي ( ir ، ايران و ...) 1

آموزش هاي مربوط به دامنه ملي

دامنه هاي بين المللي ( com , org , ... ) 0

آموزش هاي مربوط به دامنه بين المللي