سرور مجازی اروپا

با سرویس های میزبانی دیتابیت با خیال راحت به توسعه کسب و کارتان بپردازید.

CX11
 • 1 هسته Intel® Xeon® Gold میزان CPU
 • 2GB RAM میزان RAM
 • 20GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 20TB 10Gbit Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • به انتخاب کاربر لوکیشن سرور
CPX 11
 • 2 هسته AMD EPYC 2nd Gen میزان CPU
 • 2GB RAM میزان RAM
 • 40GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 20TB 10Gbit Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • به انتخاب کاربر لوکیشن سرور
CX21
 • 2 هسته Intel® Xeon® Gold میزان CPU
 • 4GB RAM میزان RAM
 • 40GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 20TB 10Gbit Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • به انتخاب کاربر لوکیشن سرور
CPX 21
 • 3 هسته AMD EPYC 2nd Gen میزان CPU
 • 4GB RAM میزان RAM
 • 80GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 20TB 10Gbit Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • به انتخاب کاربر لوکیشن سرور
CX31
 • 2 هسته Intel® Xeon® Gold میزان CPU
 • 8GB RAM میزان RAM
 • 80GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 20TB 10Gbit Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • به انتخاب کاربر لوکیشن سرور
CPX 31
 • 4 هسته AMD EPYC 2nd Gen میزان CPU
 • 8GB RAM میزان RAM
 • 160GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 20TB 10Gbit Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • به انتخاب کاربر لوکیشن سرور
CX41
 • 4 هسته Intel® Xeon® Gold میزان CPU
 • 16GB RAM میزان RAM
 • 160GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 20TB 10Gbit Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • به انتخاب کاربر لوکیشن سرور
CPX 41
 • 8 هسته AMD EPYC 2nd Gen میزان CPU
 • 16GB RAM میزان RAM
 • 240GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 20TB 10Gbit Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • به انتخاب کاربر لوکیشن سرور
CX51
 • 8 هسته Intel® Xeon® Gold میزان CPU
 • 32GB RAM میزان RAM
 • 240GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 20TB 10Gbit Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • به انتخاب کاربر لوکیشن سرور
CPX 51
 • 16 هسته AMD EPYC 2nd Gen میزان CPU
 • 32GB RAM میزان RAM
 • 360GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 20TB 10Gbit Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • به انتخاب کاربر لوکیشن سرور
CCX11 Dedicated CPU
 • 2 هسته Intel® Xeon® Gold میزان CPU
 • 8GB RAM میزان RAM
 • 80GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 20TB 10Gbit Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • به انتخاب کاربر لوکیشن سرور
CCX12 Dedicated CPU
 • 2 هسته AMD Milan™ Epyc 7003 میزان CPU
 • 8GB RAM میزان RAM
 • 80GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 20TB 10Gbit Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • به انتخاب کاربر لوکیشن سرور
CCX21 Dedicated CPU
 • 4 هسته Intel® Xeon® Gold میزان CPU
 • 16GB RAM میزان RAM
 • 160GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 20TB 10Gbit Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • به انتخاب کاربر لوکیشن سرور
CCX22 Dedicated CPU
 • 4 هسته AMD Milan™ Epyc 7003 میزان CPU
 • 16GB RAM میزان RAM
 • 160GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 20TB 10Gbit Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • به انتخاب کاربر لوکیشن سرور
CCX31 Dedicated CPU
 • 8 هسته Intel® Xeon® Gold میزان CPU
 • 32GB RAM میزان RAM
 • 240GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 20TB 10Gbit Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • به انتخاب کاربر لوکیشن سرور
CCX32 Dedicated CPU
 • 8 هسته AMD Milan™ Epyc 7003 میزان CPU
 • 32GB RAM میزان RAM
 • 240GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 20TB 10Gbit Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • به انتخاب کاربر لوکیشن سرور
CCX41 Dedicated CPU
 • 16 هسته Intel® Xeon® Gold میزان CPU
 • 64GB RAM میزان RAM
 • 360GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 20TB 10Gbit Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • به انتخاب کاربر لوکیشن سرور
CCX42 Dedicated CPU
 • 16 هسته AMD Milan™ Epyc 7003 میزان CPU
 • 64GB RAM میزان RAM
 • 360GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 20TB 10Gbit Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • به انتخاب کاربر لوکیشن سرور
CCX51 Dedicated CPU
 • 32 هسته Intel® Xeon® Gold میزان CPU
 • 128GB RAM میزان RAM
 • 600GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 20TB 10Gbit Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • به انتخاب کاربر لوکیشن سرور
CCX52 Dedicated CPU
 • 32 هسته AMD Milan™ Epyc 7003 میزان CPU
 • 128GB RAM میزان RAM
 • 600GB NVMe SSD فضای دیسک
 • 20TB 10Gbit Network ترافیک ماهانه
 • به انتخاب کاربر سیستم عامل
 • به انتخاب کاربر لوکیشن سرور