سرور مجازی ایران | vps

با سرویس های میزبانی دیتابیت با خیال راحت به توسعه کسب و کارتان بپردازید.

سرور VS-1 ایران 0 موجود است

میزان RAM 1GB
میزان CPU 2Core
فضای دیسک 20GB
ترافیک ماهانه نامحدود

سرور VS-2 ایران 0 موجود است
 • 2GB میزان RAM
 • 4Core میزان CPU
 • 35GB فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهانه
سرور VS-3 ایران 0 موجود است
 • 3GB میزان RAM
 • 4Core میزان CPU
 • 45GB فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهانه
سرور VS-4 ایران 0 موجود است
 • 4GB میزان RAM
 • 4Core میزان CPU
 • 60GB فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهانه
سرور VS-6 ایران 0 موجود است
 • 6GB میزان RAM
 • 6Core میزان CPU
 • 75GB فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهانه
سرور VS-8 ایران 0 موجود است
 • 8GB میزان RAM
 • 8Core میزان CPU
 • 90GB فضای دیسک
 • 20TB ترافیک ماهانه